Perfil do contratante  
 
 
 
CONTRATO XESTIÓN DO SERVIZO DE “AXUDA NO FOGAR”  DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR - 2017

LICITACIÓN

 
Tramitación: Ordinaria

Procedemento:
Aberto


Forma: Concurso

Data  aprobación expediente:
Xunta de Goberno Local de data 27 de xullo de 2017

Publicación BOP
: 17/08/2017
Ver anuncio BOP
Publicación BOP corrección erro Anexo III:
22/08/2017
Ver anuncio BOP
Data límite de presentación proposicións:
06/09/17


Documentación:

 

Prego de cláusulas administrativas

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo III Correxido

Anexo IV

Anexo V

Prego de prescricións técnicas

Anuncio apertura sobre B

Anuncio apertura sobre C

Anuncio valoracion sobres B e C

Anuncio adxudicación