Perfil do contratante  
 
 
CONTRATACIÓN DA OBRA "URBANIZACIÓN DO PLAN ESPECIAL DE
DOTACIÓNS PARA UN CENTRO DOCENTE DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
DO MUNICIPIO DE SOUTOMAIOR"

LICITACIÓN

 

Tramitación: Urxente

Procedemento:
Aberto

Forma: Concurso

Data aprobación expediente:  
16 de setembro de 2016

Publicación BOP: Nº 186 de data 28/09/16

Data
límite de presentación proposiciones:
13 días naturais
contados dende o día seguinte á publicación do anuncio de
licitación no BOP da provincia de Pontevedra.  

Documentación:

Anuncio BOP

Resolución aprobación contratación 

Prego de cláusulas administrativas particulares  

Memoria (3,74 Mb)

Planos (5,74 Mb)

Orzamento do Proxecto de Urbanizacion do PE de Dotacións en formatos .pzh y .bc3

Soutomaior_10022016.rar

Resolución nomeamento mesa contratación

Anuncio apertura sobres  B (data publicación web; 25 outubro 2016)

Anuncio apertura sobres C (data publicación web; 25 novembro 2016)

Anuncio acta proposta adxudicación (data publicación web; 21 decembro 2016)