Vivenda

NORMATIVA ESPECÍFICA
AXUDAS ESPECÍFICAS PARA A MOCIDADE
MÁIS INFORMACIÓN
ENLACES

 Normativa específica

 

Para coñecer máis sobre a normativa ESTATAL E AUTONÓMICA en materia de vivenda:
http://www.mviv.es
http://www.conselleriavivenda.xunta.es

 

 

Axudas específicas para a mocidade
ÁMBITO AUTONÓMICO


Renda básica de emancipación
Tipo: Aluguer
Descrición:
A Consellería de Vivenda e Solo é a encargada de tramitar as solicitudes. Os demandantes deberán dirixirse a calquera das oficinas que a Consellería de Vivenda e Solo ten nas sete grandes cidades do país, onde recibirá a información sobre todos os requisitos que debe cumprir o demandante e a documentación necesaria.
Enderezos:
Pontevedra: Rúa Alcalde Hevia, 7, baixo
Vigo: Gran Vía, 160, baixo
Santiago de Compostela: Área central s/n primeiro andar, local 32 A

Requerimentos:
A renda básica de emancipación está dirixida a mozos e mozas de entre 22 e 30 anos, titulares dun contrato de arrendamento da vivenda na que residen e que conten cunha fonte regular de ingresos inferiores aos 22.000 euros brutos anuais. Pode incluír un préstamo de ata 600 euros para a fianza e 120 euros para costear un aval.

Máis información:
A Consellería de Vivenda e Solo é a encargada de tramitar as solicitudes. Os demandantes deberán dirixirse a calquera das oficinas que a Consellería de Vivenda e Solo ten nas sete grandes cidades do país, onde recibirá a información sobre todos os requisitos que debe cumprir o demandante e a documentación necesaria.

 

Documentos relacionados

 
Axuda

Promoción de aloxamentos protexidos
Tipo: Promoción

Descrición:
Definición

Son aloxamentos protexidos as vivendas declaradas protexidas pola Comunidade Autónoma que sexan de nova construcción ou procedentes da rehabilitación de edificios, que se destinen a arrendamento, especialmente para xente moza e persoas maiores.

Os aloxamentos protexidos terán unha superficie útil de entre 40 a 45 m2 . No caso de que exista, será tamén protexida a superficie útil correspondente a servizos comúns, cun máximo do 30% da superficie útil total das vivendas, así como unha praza de garaxe por vivenda, vinculada rexistralmente e en proxecto, sempre que o requiran as ordenanzas municipais. A superficie útil máxima computable da praza de garaxe son 25 m2 ao prezo máximo legal de referencia.

Prezos máximos legais totais de referencia

O prezo máximo legal total de referencia por m2 de superficie útil aos efectos do financiamento cualificado para o cálculo do préstamo e das subvencións do Ministerio de Vivenda e da Consellería de Vivenda e Solo e o fixado para as vivendas de protección autonómica de nova construcción para aluguer de renda básica que é o prezo básico nacional (PBN) vixente no momento da declaración provisional multiplicado por 1,60 para os aloxamentos situados nun municipio da zona 1, por 1,45 para os de zona 2 e por 1,76 para os situados en ámbitos territoriais de prezo máximo superior C (A Coruña Santiago de Compostela e Vigo).
O prezo máximo total legal de referencia por m2 útil dos garaxes será o do m2 da vivenda á que estean vinculados multiplicado por 0,60.
Para o cálculo da renda máxima inicial terase en conta o PBN vixente no momento da declaración definitiva.

Renda

A renda anual máxima inicial será o 3,5% cando a duración do período de amortización sexa de 25 anos, e o 5,5% cando sexa a 10 anos, do prezo máximo legal de referencia por metro cadrado de superficie útil para as vivendas de renda básica.
A renda inicial poderá actualizarse anualmente de conformidade coa evolución que experimente o IPC.

Axudas estatais 

Características dos préstamos convidos

 • Prazo de amortización: 25 anos.
 • Tipo de xuro: variable, fixado e revisado anualmente polo Consello de Ministros.
 • Non terán comisión ningunha.
 • O préstamo estará garantido con hipoteca.
  A contía máxima do préstamo será igual ao 80% do prezo máximo legal total de referencia.
 • O prazo de amortización do préstamo será de 10 ou 25 anos, precedido dun período de carencia de ata 3 anos, ampliable a catro.

Características da subsidiación do préstamo

 

Vivendas de renda básica

Anos de amortización

10

25

Subsidiación (€/ano/10.000€ de préstamo)

295

177

263

205

Anos da subsidiación

1º a 5º

6º a 10º

1º a 5º

6º a 20º

Durante o período de carencia a subsidiación será a mesma que corresponda aos cinco primeiros anos do período de amortización.
Subvención directa

Destinada a promotores de vivendas protexidas para arrendar que obtiveran a declaración definitiva.

Período de amortización

Para aloxamentos protexidos

Ámbito territorial de prezo máximo superior C

10 anos

10.200 €

+ 1.000

25 anos

13.200 €

+ 1.300

 

Axudas da comunidade autónoma

Para a promoción de aloxamentos protexidos a Consellería de Vivenda e Solo complementará ditas axudas cunha subvención do 20% do prezo máximo legal de referencia por metro cadrado de superficie útil.

A concesión das axudas autonómicas producirase unha vez obtida a declaración definitiva, fraccionándose en función do número de vivendas alugadas.

Requerimentos:
  Destinatarios

 • xente moza con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos con ingresos non superiores a 3,5 veces o IPREM
 • maiores de 60 anos cuxos ingresos non superen 5,5 veces o IPREM.

Documentos relacionados

 

 

AMBITO ESTATAL

RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN


En que consiste?

Os mozos de entre 22 e 30 anos poden recibir:
210 euros mensuais para o pago do arrendamento da súa vivenda habitual durante un máximo de catro anos.
Aforras 2.520 euros ao ano de arrendamento, e en total 10.080 durante os catro anos que dura a prestación.
600 euros de préstamo que se pode utilizar para a fianza.
Ao finalizar o contrato de arrendamento ou cando deixes de recibir a renda de emancipación, deberás devolver esta cantidade.
Si se precisa aval, 120 euros para os gastos da súa tramitación.
Con isto cobres boa parte dos custos necesarios habitualmente para iniciar un contrato de arrendamento. En total, aforrarás no primeiro mes ata 930 euros, sumando 600 do préstamo que che pode axudar para o depósito, 120 euros do custo habitual dun aval e 210 euros da primeira mensualidade.

Cales son as características da prestación?

A duración é de 4 anos, sexan ou non consecutivos.
Isto quere dicir que podes fraccionar a duración da prestación. Por exemplo, se aos tres anos deixas de recibir a renda de emancipación, cando volvas a precisala e se aínda cumpres os requisitos, podes volver solicitar a prestación polo ano restante.
Só haberá unha prestación por vivenda habitual arrendada. Beneficiaranse tamén os que xa estean de aluguer.
En caso de que haxa máis dun asinante no contrato de arrendamento, as contías das axudas a cada un dos que teñan dereito ás mesmas, serán o resultado de dividir as cantidades da axuda polo número total de titulares.
Por exemplo, se compartes piso cunha amiga, o contrato está a nome das dúas, e reunides todos os requisitos, corresponderíavos 105 euros mensuais a cada unha.
O receptor non pode ser propietario dunha vivenda (2).
O préstamo e o custo do aval só poderán ser percibidos unha única vez. Concederanse só para contratos de arrendamento novos.

Cando entra en vigor?

A prestación entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2008, polo tanto xa se pode presentar a solicitude.
Infórmate no departamento de vivenda da túa Comunidade Autónoma.
A renda de emancipación será percibida por meses completos, e terás dereito a recibila desde o mes seguinte ao da súa solicitude.
Por exemplo, se presentas a túa solicitude en xaneiro e ata marzo non cha aproba a túa Comunidade Autónoma, terás dereito a recibir a axuda correspondente do mes de febreiro en adiante.

O pagamento da prestación de 210 euros realizarase cada mes, tras comprobar que o inquilino realizou a transferencia da renda mensual ao propietario.
" Non se aceptarán contratos de arrendamento entre familiares próximos (primeiro ou segundo grao de consanguinidade ou de afinidade).
Se se modificase algunha desas circunstancias, o beneficiario terá que comunicalo de inmediato ao Órgano que lle recoñeceu o dereito á axuda, para que resolva o que proceda e o comunique ao Ministerio de Vivenda.

* O receptor non pode tener un patrimonio maior de 108.182,18 euros.

Que documentación hai que presentar para obter a prestación?

Basta con presentar o impreso de solicitude no que figuran os datos persoais necesarios para comprobar que se cumpren todos os requisitos como, a idade, o número da Seguridade Social, a referencia catastral da vivenda, o número de conta, etc. E unha copia do contrato de arrendamento.
Nalgún caso deberás presentar outra documentación que demostre que cumpres algún requisito esixido. Infórmate na túa Comunidade Autónoma.

É compatible esta prestación con outras axudas?

A renda de emancipación é compatible coa dedución fiscal a favor do inquilino. A partir da declaración da renda (exercicio 2008) poderase deducir o 10,05% do que pague polo arrendamento da súa vivenda, ata un máximo determinado, sempre que se teñan uns ingresos anuais por debaixo dos 24.000 euros netos.
Tamén será compatible coas axudas, subvencións ou beneficios fiscais que establezan as Comunidades Autónomas en virtude das súas competencias.
A renda de emancipación non é compatible coas axudas ao inquilino vixentes do Plan Estatal de Vivenda.

Formulario de solicitude da Renda Básica de Emancipación

Xa podes descargar o Formulario de Solicitude da Renda Básica de Emancipación.
Preme sobre a túa Comunidade Autónoma no mapa para obter os enderezos onde presentar a túa solicitude. Tamén podes descargar a lista de entidades financeiras colaboradoras.


 ONDE PRESENTAR ESTE FORMULARIO?


Podes presentar a túa solicitude nos seguintes enderezos:
 

Consellería de Vivenda e Solo de Galicia

Teléfono: 902100054


Instituto Galego da Vivenda e Solo

Dirección: Área Central, s/n. Polígono de As Fontiñas., 15703, Santiago de Compostela, A Coruña

Teléfono:                981 541 982   
     
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00

Fax: 981 541 901
http://igvs.xunta.es/


Instituto Galego da Vivienda e Solo. Delegación de Pontevedra; Xefatura Provincial de Pontevedra

Dirección: Alcalde Hevia, 7, 36071, Pontevedra, Pontevedra
 
Teléfono:                986 805 632
        
Fax: 986 805 632
http://igvs.xunta.es/

 

 

Outras axudas para mozos e mozas do Plan Estatal de Vivienda

 

 • Axuda a inquilinos


Quen poden solicitar esta axuda?

Inquilinos preferentemente novos que non sexan maiores de 35 anos.
Ingresos familiares anuais non excedan de 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples. (Estes ingresos refírense aos de todos os ocupantes da vivenda, exista ou non, relación de parentesco entre eles).
Renda anual que han de satisfacer: entre un mínimo dun 2% e un máximo do 9% do prezo máximo para as vivendas protexidas para arrendamento de renda básica.
Superficie máxima computable para a vivenda: 90 m2 útiles.
Presentación do contrato de arrendamento para o seu visado.

Por que contía concédese e durante canto tempo?
Subvención estatal para facilitar o pago da renda de aluguer aos inquilinos
Contía máxima anual: 40% da renda anual, que non exceda de 2.880 euros
Duración máxima: 24 meses, se persisten as circunstancias que deron lugar ao recoñecemento inicial do dereito á axuda
Non se pode obter novamente esta axuda ata pasados 5 anos.

Que Administracións Públicas recoñecen e tramitan esta axuda?

As Comunidades Autónomas e as Cidades de Ceuta e Melilla efectúan o recoñecemento do dereito a recibir esta axuda.
 

Dentro dos límites máximos indicados, as Comunidades e Cidades Autónomas poden establecer os criterios obxectivos de selección dos inquilinos, modulándolos en función das necesidades específicas dos seus territorios.

En que órgano administrativo hai que solicitalas?
 A solicitude desta axuda deberá dirixirse ao órgano competente en materia de vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia www.xunta.es

 • Axudas para a adquisición de vivendas protexida de nova construcción:

 

Que se entende por vivenda protexida de nova construcción?
 
Son aquelas vivendas de nova construción cualificadas ou declaradas como protexidas. Están suxeitas a prezo máximo de venda ou adxudicación por m2 (poderá ser modulado por cada Comunidade Autónoma e Cidades de Ceuta e Melilla, no seu ámbito de actuación)

Que se entende por vivenda usada?

Vivendas libres, en segunda ou posteriores transmisións, que cumpran as condicións de superficies útiles e prezos de venda máximos fixados no Plan 2005-2008.
Ademais, poderán obter as mesmas axudas financeiras:

As vivendas suxeitas a réximes de protección pública, adquiridas en segunda ou posterior transmisión. Inclúense as vivendas protexidas que estivesen en arrendamento

As vivendas de nova construción, suxeitas a réximes de protección pública, de ata 120 m2 útiles, que o Plan reserva ás familias numerosas, se non foron adquiridas por estas durante un ano a partir da cualificación ou declaración definitiva.
As vivendas libres de nova construción, adquiridas aos dous anos, como mínimo, da data de expedición da licenza de primeira ocupación, certificado final de obra ou cédula de habitabilidade, segundo corresponda.

As vivendas rurais de ata 120 m2 útiles, adquiridas en municipios ou núcleos de poboación de dereito de non máis de 10.000 habitantes, que cumpran, ademais, outras posibles condicións que fixe a Comunidade Autónoma.

Destinatarios das axudas:
Promotores, para uso propio, adquirientes ou adxudicatarios de vivenda protexida. .
Deberán cumprir as condicións xerais para acceder ás axudas financeiras e as específicas para cada tipo de axuda

Tipo de axudas.

Préstamos convidos. Terán as características comúns a todos os préstamos convidos e as propias seguintes: Poderá alcanzar o 80% do prezo de venda ou adxudicación
Prazo máximo de amortización: 25 anos, sen período de carencia (salvo promotores para uso propio, que disporán dun período de carencia de tres anos ampliable a catro)
 Os adquirientes de vivenda poderá obter estes préstamos directamente das Entidades de crédito convidas ou mediante subrogación no préstamo concedido ao promotor.

Subsidiación de préstamos:
O Ministerio de Vivenda subsidiará os préstamos convidos obtidos polos compradores de vivendas protexidas de nova construción para venda, de réxime especial, de prezo xeral e vivendas usadas, acollidos ao sistema de financiamento para primeiro acceso á vivenda en propiedade, na contía e polos períodos que a continuación se indican:
 82 euros ao ano, por cada 10.000 euros de préstamo, durante un máximo de 10 anos, cando os ingresos familiares non excedan de 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples.
48 euros ao ano, por cada 10.000 euros de préstamo, durante un máximo de 5 anos, cando os ingresos familiares sexan superiores a 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples e non excedan de 3,5 veces devandito Indicador.
No caso dunha vivenda usada situada nun ámbito territorial de prezo máximo superior a subsidiación será:

69 euros ao ano, por cada 10.000 euros de préstamo, durante un máximo de 10 anos, cando os ingresos familiares non excedan de 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples.

40 euros ao ano, por cada 10.000 euros de préstamo, durante un máximo de 5 anos, cando os ingresos familiares sexan superiores a 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples e non excedan de 3,5 veces o citado Indicador
Cando se trate dunha familia numerosa, a contía fixa de subsidiación correspondente en cada caso incrementarase durante os primeiros cinco anos do período de amortización do préstamo convido, nunha contía anual por cada 10.000 euros de préstamo, de 50 euros, se os ingresos familiares non exceden de 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, ou de 30 euros, se devanditos ingresos superan 2,5 veces, pero non exceden de 3,5 veces o citado Indicador.


Axuda estatal directa á entrada (AEDE)

 Este sistema de subsidiación é compatible coa obtención da axuda estatal directa á entrada (AEDE), destinada a facilitar o pago daquela parte do prezo da vivenda que non é financiada mediante o préstamo convido. A contía desta axuda depende dos ingresos familiares, así como, no seu caso, doutras circunstancias persoais ou familiares do solicitante. As contías correspondentes a devanditas circunstancias persoais ou familiares non serán acumulables entre si, correspondendo unicamente a máis elevada das varias posibles que se especifican.
A contía xeral corresponde ao seguinte baremo:
 Se os ingresos do solicitante non exceden de 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, a AEDE ascenderá a 7.000 euros
Se os ingresos do solicitante exceden de 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, pero non superan 3,5 veces, a AEDE ascenderá a 4.000 euros.
No caso das familias numerosas, o baremo aplicable, sen prexuízo do establecido na lexislación vixente de familias numerosas, será o seguinte:
 
Familias con tres fillos: se os ingresos do solicitante non exceden de 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, a AEDE será de 10.000 euros; se exceden de 2,5 veces o referido Indicador, pero non superan 3,5 veces, a AEDE será de 7.000 euros.
Familias con catro fillos: se os ingresos do solicitante non exceden de 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, a AEDE será de 10.600 euros; se exceden de 2,5 veces o referido Indicador, pero non superan 3,5 veces, a AEDE será de 7.600 euros.
Familias con cinco ou máis fillos: se os ingresos do solicitante non exceden de 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, a AEDE será de 11.200 euros; se exceden de 2,5 veces o referido Indicador, pero non superan 3,5 veces, a AEDE será de 8.200 euros.
Se concorren nos solicitantes algunhas das circunstancias que a continuación se apuntan, a axuda ascenderá a 7.900 euros se os ingresos do solicitante non exceden de 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples; ou a 4.900 euros se os ingresos do solicitante exceden de 2,5 veces o referido Indicador pero non superan 3,5 veces. As circunstancias concorrentes poden ser calquera das seguintes:
 Constituír unha unidade familiar formada unicamente polo pai ou a nai e os fillos
Formar unha unidade familiar na que haxa persoas con discapacidade, nas condicións establecidas na lexislación sobre o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.
Constituír unha unidade familiar que teña ao seu cargo a algunha persoa de máis de 65 anos ou cando o solicitante teña esa mesma idade.

Que entre os seus integrantes haxa vítimas da violencia de xénero ou do terrorismo, outros colectivos en situación ou risco de exclusión social ou que pertenzan a outros grupos de protección preferente segundo a normativa propia das Comunidades Autónomas ou das Cidades de Ceuta e Melilla.

A contía da axuda estatal directa á entrada fixada anteriormente incrementarase, cando a vivenda estivese situada nun ámbito territorial declarado de prezo máximo superior, nas seguintes contías:
 euros, cando se trate dun ámbito territorial declarado de prezo máximo superior do grupo A.

550 euros, cando se trate dun ámbito territorial declarado de prezo máximo superior do grupo B.

300 euros, cando se trate dun ámbito territorial declarado de prezo máximo superior do grupo C.

Cando os solicitantes sexan novos que acheguen a totalidade ou a maior parte dos ingresos familiares, as contías das axudas estatais directas á entrada serán as seguintes:

Se os ingresos do solicitante non exceden de 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples: 10.000 euros.
 Se os ingresos do solicitante exceden de 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, pero non superan 3,5 veces o citado Indicador: 7.000 euros.
Se concorren nos mozos solicitantes algunha ou varias das circunstancias citadas anteriormente, a contía das axudas incrementarase en 1.000 euros.

Recoñecemento do dereito e tramitación:


A Comunidade ou Cidade Autónoma na que estea situado o edificio ou vivenda, é a que efectúa o recoñecemento do dereito a recibir estas axudas económicas nas súas diversas modalidades de financiamento cualificado.
 
A solicitude destas axudas deberá dirixirse ao órgano competente en materia de vivenda da Comunidade de Galicia www.xunta.es

 • Axudas para a adquisición de viviendas xa existentes:

 

Vivendas existentes:
Vivendas libres ou protexidas, en segunda ou posterior transmisión.
Vivendas protexidas anteriormente destinadas ao arrendamento.
Vivendas libres de nova construción, aos dous anos de finalizar a súa construción ou resultantes da rehabilitación protexida de edificios.
Vivendas protexidas de nova construción en primeira transmisión, con superficie útil ata 120 m2, destinadas a familias numerosas, cando transcorra un prazo dun ano, e non fosen adquiridas por devanditas familias.

Requisitos
Tanto as vivendas como os adquirientes deberán cumprir as mesmas condiciones que no caso das vivendas protexidas de nova construción, salvo en municipios singulares do grupo 0.

Tipo de axudas

Iguais ás previstas para a adquisición de vivenda protexida de nova construción.

Recoñecemento do dereito e tramitación:

A Comunidade ou Cidade Autónoma na que estea situado o edificio ou vivenda, é a que efectúa o recoñecemento do dereito a recibir estas axudas económicas nas súas diversas modalidades de financiamento cualificado.
 
A solicitude destas axudas deberá dirixirse ao órgano competente en materia de vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Axudas para a rehabilitación da viviendA

Que se entende por rehabilitación:
Obras que se realizan para a mellora de vivendas e edificios.
 Rehabilitación de edificios: adecuación estrutural e funcional dos edificios dedicados a vivendas

Adecuación estrutural: obras que garantan a seguridade na estrutura do edificio.
Adecuación funcional: obras que proporcionen ao edificio condiciones suficientes de acceso, estanquidad fronte á choiva e humidade, illamento térmico, redes xerais de auga, gas, electricidade, telefonía, saneamento, etc.
 
Rehabilitación de vivendas: adecuación das condicións de habitabilidade da vivenda

Conseguir condicións mínimas de superficie útil, distribución interior, instalacións de auga, electricidade, gas, ventilación, iluminación natural e aireación, illamento térmico e acústico.
Obras para aforrar consumo enerxético ou adaptación á normativa vixente en materia de auga, gas, electricidade, protección contra incendio, saneamento ou supresión de barreiras arquitectónicas.
 
Ampliación do espazo habitable, segundo formulación urbanística, ata 120 m2 útiles.

Requisitos que deben cumprirse para a percepción das axudas á rehabilitación
 Requisitos dos inmobles
 Requisitos comúns a edificios e vivendas
 Antigüidade mínima de 15 anos (excepto supresión de barreiras arquitectónicas a persoas con discapacidade ou para adaptación de instalacións á normativa técnica, se esta é posterior á data de terminación do edificio)
Que os edificios sexan adecuados estrutural e funcionalmente ou que alcancen devandita adecuación coa rehabilitación que se vai a realizar.
 
Requisitos específicos para edificios
 Que a superficie útil destinada a vivenda, sexa como mínimo o 60% da superficie útil total do edificio (excluída a planta baixa cando non se destine a vivenda)
Se se modifica a superficie útil destinada a vivendas, que esta non supere nunca 120 m2

Requisitos dos destinatarios das axudas
Que os usuarios/as das vivendas, sexan propietarios ou arrendatarios e as comunidades de propietarios.

As condicións xerais para acceder ao financiamento cualificado

Rehabilitación de edificios son:

Que polo menos o 60% dos usuarios das vivendas teñan ingresos familiares inferiores ao 5,5 veces o SMI
 Rehabilitación de vivendas

Que os ingresos familiares non superen 3,5 veces o SMI
 
Tipo de axudas
Préstamos cualificados que terán as características comúns a todos os préstamos cualificados e as propias seguintes:
Poderá alcanzar a totalidade do orzamento protexido
 Prazo máximo de amortización para a rehabilitación de edificios: 20 anos, cun período de carencia de 3 anos
 Prazo máximo de amortización para a rehabilitación de vivendas: 10 anos, cun período de carencia de 1 ano
 No caso de rehabilitación de edificios, todos os usuarios das vivendas poderán ter acceso a préstamos cualificados, aínda que non cumpran os requisitos de ingresos familiares.

Subsidiación de préstamos: o Ministerio de Vivenda poderá subsidiar prestámolos cualificados para a rehabilitación de edificios que figuran no apartado anterior:

20% da cota do préstamo, cando o titular do préstamo sexa o arrendatario ou o propietario dunha ou varias vivendas no edificio rehabilitado e os seus ingresos familiares non superen 5,5 veces o SMI
 Este límite de ingresos non se esixirá cando o titulase do préstamo sexa o propietario dunha ou máis vivendas arrendadas, cun contrato suxeito a prórroga forzosa e celebrado antes da entrada en vigor da LAU

Subvencións: o Ministerio de Vivenda subvencionará:
Rehabilitación de edificios: poderase optar alternativamente por, O subsidio de préstamo do parágrafo anterior
Unha subvención máxima por vivenda de:
1.240 euros: Xeneral
3.100 euros: Ingresos inferiores a 3,5 SMI
3.410 euros: Se ademais teñen mais de 65 anos
3.720 euros: Para arrendadores suxeitos a prórroga forzosa

 Rehabilitación de vivendas
Subvención do 25% do orzamento protexido, cun máximo de 2.480 euros
Se ten máis de 65 anos, a subvención será do 35%, cun máximo de 3.100 euros
Para arrendadores suxeitos a prórroga forzosa: subvención do 35%, cun máximo de 3.410 euros
 
3.720 euros: Para arrendadores suxeitos a prórroga forzosa
 Recoñecemento do dereito e tramitación
 A Comunidade ou Cidade Autónoma na que estea situado o edificio ou vivenda, é a que efectúa o recoñecemento do dereito a recibir estas axudas económicas nas súas diversas modalidades de financiamento cualificado.
A solicitude desta axuda deberá dirixirse ao órgano competente en materia de vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

MÁIS INFORMACIÓN

 


SERVIZOS CENTRAIS-Santiago
Área Central
Polígono de Fontiñas
15703 Santiago de Compostela
Teléfono:  981 154 900 

XEFATURA PROVINCIAL-Pontevedra
R/Alcalde Hevia, 7
36071 Pontevedra
Teléfono:  986 805 610 
Fax: 986 805 663

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL
R/ Peirao, 8 – 36690 – Multiusos – Arcade
Concello de Soutomaior (Pontevedra)
Tel./ Fax:  986 700 822 
Correo: omix@soutomaior.com
Servizo de información telefónica 902 100 054

ENLACES
www.mviv.es
www.conselleriavivenda.xunta.es

 

 

 

 


© 2009 Multiusos en Arcade | Rúa Peirao, 8 36690 - Soutomaior Pontevedra | Webmaster: LYC Servicios Informáticos
Teléfono e Fax: 986 700 822 | omix@soutomaior.com